Громадська спілка Українська асоціація міждисциплінарної медицини (ГС «УАММ») створена на загальних зборах членів організації 8 жовтня 2013 року та зареєстрована шевченківським районним управлінням юстиції м. Києва (свідоцтво № 1408200).

Асоціація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності професійних інтересів для спільної реалізації мети та завдань, визначених Статутом ГС «УАММ».

Асоціація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування,законності та гласності.

Головна мета ГС «УАММ» – наукове та практичне професійне сприяння розвитку міждисциплінарноїмедицини, підвищенню рівня надання медичних послуг, сучасному та високопрофесійному розвитку системи охорони здоров’я в Україні.

Головні завдання асоціації зосереджені на прикладну медицину та науку. Діяльність Асоціації підтримує та всіляко розвиває принцип міждисциплінарного підходу в медицині – об’єднання та сприяння співпраці між діячами науки, медицини, освіти, фармацевтики України та міжнародних спеціалістів, організацій.

Асоціація ініціює проекти, мета яких привнести в сучасну медицину принципи комплексного підходу до діагностики, терапії, профілактики, навчити лікаря своєчасно виявляти комор бідність, підходити до пацієнта з точки зору єдиної системи психічного та фізичного стану. Діяльність Асоціації спрямована на навчання лікарів загального профілювузькоспеціалізованим знанням, вивчення досвіду та практичних здобутків спеціалістів у різних сферах медицини.

Асоціація проводить науково-дослідну, медичну, інформаційно-освітню роботу в таких напрямках: терапія, сімейна медицина, педіатрія, кардіологія, ревматологія, неврологія, психіатрія, респіраторні інфекції, інфекційні захворювання, гінекологія, урологія, гастроентерологія, очні хвороби, та інші.

Важливим аспектом діяльності Асоціації є участь в міжнародних та вітчизняних науково-медичних програмах, конгресах, з’їздах, конференціях міжнародного рівня. ГС «УАММ» є ініціатором відомих медичних заходів, а також бере активну участь у відомих міжнародних медичних форумах, що об’єднують фахівців різних медичних спеціальностей, проводить міжнародні та вітчизняні науково-освітні та дослідницькі програми.

Сьогодні Асоціація налічує більше 2000 лікарів різних спеціальностей, наукових співробітників та провідних спеціалістів України.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УАММ:

 • Діє на принципі чесності
 • Жодна пожертва/благодійність, що надається, не може бути використана з метою реклами
 • Пожертви, що надаються ГО, не використовуються на розваги або на отримання особистої вигоди учасників заходів
 • Принципи діяльності ГО відповідають принципу незалежності та взаємної поваги
 • Діяльність ГО не є конфіденційною
 • Пожертва/благодійність витрачається згідно зі статутними завданнями
 • ГО дотримується права інтелектуальної власності і цього вимагає від своїх партнерів
 • ГО дотримується етичних стандартів своїх партнерів у взаємодії з третіми особами, включаючи, але не обмежуючись медичними та фармацевтичними працівниками
 • ГО неухильно дотримується законодавства України про захист персональних даних, отримує згоду на зберігання, обробку та передачу персональних даних

УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ:

 1. Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються умов цього Договору та/або Сторони, а також інша інформація, яка стала відомою Стороні у зв’язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною інформацією і не можє бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.
 2. Сторони зобов’язуються використовувати конфіденційну інформацію не інакше, як у межах, необхідних для виконання своїх зобов’язань за Договором. Сторони можуть розголосити конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, коли це необхідно у зв’язку з судовою або адміністративною процедурою, отриманням офіційних дозволів, документів для виконання цього Договору або сплатою податків чи інших обов’язків платежів.
 3. У випадку порушення зобов’язання щодо конфіденційності інформації, передбаченого цим пунктами 1.1. – 1.2. Договору, Сторона, що порушила таке зобов’язання, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні спричинені таким порушенням прямі збитки.

ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:

 1. В процесі виконання Договору Сторони зобов’язані діяти у відповідності до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, яке застосовується до Сторін договору разом та/або окремо, включаючи, але не обмежуючись, Закону США про боротьбу з корупцією у міжнародній діяльності (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 1977 року та Закону Великобританії «Про хабарництво» (UK Bribery Act) 2010 року. З огляду на це Сторони зобов’язані:
  1. складати та зберігати бухгалтерські книги, облікові документи та звітності, які в розумному ступені докладно, точно та належним чином відображають операції з активами та розпорядження активами Сторін;
  2. підтримувати систему внутрішнього бухгалтерського контролю, достатню для розумного забезпечення укладення всіх угод, в тому числі виконання зобов’язань за Договором, у відповідності до чинного законодавства.
 2. Крім того, в процесі виконання Договору Сторони не мають права з умислом отримувати незаконну вигоду, пропонувати, здійснювати, обіцяти або дозволяти здійснення сплати грошових коштів, або пропонувати, дарувати, обіцяти або дозволяти/схвалювати надання будь-якого майна/майнових прав/предметів/речей: (і) будь-якому державному службовцю; та/або (іі) будь-якій політичній партії або її посадовій особі, або будь-якому кандидату на політичний пост; та/або (ііі) будь-якій особі, знаючи, що всі або частина даних грошових коштів або цінностей будуть запропоновані, передані або обіцяні, прямо чи опосередковано, будь-якому державному службовцю, політичній партії або її посадовій особі, або кандидату на політичний пост, з метою:

  1. впливу на будь-який акт або рішення даного державного службовця, політичної партії або її посадової особи, або кандидата, що приймаються в межах їх повноважень, спонукання даного державного службовця, політичної партії, її посадової особи, або кандидата, до прийняття або неприйняття будь-якого акту або рішення, що входять в сферу повноважень даного державного службовця, політичної партії, її посадової особи або кандидата, або забезпечення будь-якої неправомірної переваги; а також
  2. спонукання даного державного службовця, політичної партії, її посадової особи або кандидата до використання своїх повноважень в уряді або іншому державному органі для впливу на будь-який акт або рішення даного уряду або іншого державного органу з метою сприяння заінтересованій особі в отриманні бізнесу/підприємства у будь-якої особи, або передання бізнесу/підприємства будь-якій особі.
 3. Під терміном «посадова особа»/«службовець» в цілях цього Договору розуміється будь-яка посадова особа або працівник уряду чи будь-якого департаменту, установи або їх служб/відділів, або публічної міжнародної організації, або будь-яка особа, що діє в силу свого посадового становища для чи за дорученням уряду або департаменту, установи чи їх служб/відділів, або для чи за дорученням будь-якої такої публічної міжнародної організації.

Всі новини